ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เดิมตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ /  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในบริเวณของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร  โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๔๑ ใบอนุญาตลง  วันที่  เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๑ ลงลายมือชื่อ นายสมานจิต ภิรมย์รื่น อธิบดีกรมการศาสนา

พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชรัตนมุนี (ราชทินนามเดิมเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ขึ้นมาโดยเฉพาะ จึงได้จัดประชุมคณะสงฆ์และกรรมการของวัดในเรื่องนี้ และได้ให้แนวทางสรุปว่าจะดำเนินการ เปิดการเรียนการสอนสำหรับพระภิกษุสามเณร

ซึ่งได้รับการอนุญาตและอนุมัติให้เป็นโรงเรียนในวันที่  เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๑ ได้ชื่อเป็นทางการว่า 

“ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ”   โดยมี

                              พระพุทธิวงศมุนี         เป็นผู้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน

                              พระรัตนโมลี             เป็นผู้จัดการโรงเรียน

                              พระครูกิตติรัตนานุกูล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ตั้งแต่เวลา  ๑๒.๔๐ ถึงเวลา ๑๗.๒๐ เรียนวันละ  คาบ คาบละ ๕๐ นาที หยุดปิดเรียนวันพระและวันอาทิตย์ โดยเปิดเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ คือ

                               ภาคเรียนที่  เริ่ม ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๑๕ ตุลาคม 

                               ภาคเรียนที่  เริ่ม  พฤศจิกายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม 

          ปัจจุบัน โรงเรียนได้ย้ายสถานที่การเรียนการสอน จากในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวิหาร        มาจัดการเรียนการสอนที่อาคารเรียนหลังใหม่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณ พระพุทธิวงศมุนี ได้จัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชเพราะเนื่องด้วยสถานที่ภายในวัดเริ่มคับแคบด้วยมีจำนวนพระภิกษุ-สามเณรมาเรียนกับทางวัดเป็นจำนวนมากขึ้น โรงเรียนจึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จัดสร้าง ให้จำนวน ๔ หลัง ณ บริเวณสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ตราโรงเรียน     วงกลมรี ล้อมองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช  

                     ด้านซ้าย เป็นพุทธสุภาษิต ปรัชญาของโรงเรียน 

                     ด้านขวา เป็นคำแปลพุทธสุภาษิต ปรัชญาของโรงเรียน 

                     ใต้ฐานองค์หลวงพ่อ เป็นลายไทยและอักษรย่อของโรงเรียน

 

คำขวัญของโรงเรียน     พัฒนาตน  ประพฤติดี  เปี่ยมความรู้  สู่ความเจริญ 

ปรัชญาของโรงเรียน     อตฺตานา โจทยตฺตานํ  จงเตือนตนด้วยตนเอง

สีประจำของโรงเรียน     สีขาว หมายถึง คุณธรรม ความบริสุทธิ์ 

                               สีฟ้า  หมายถึง  

ดอกไม้ประจำของโรงเรียน        ดอกกล้วยไม้

อักษรย่อของโรงเรียน              สวพ.