วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มุ่งจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  ปฏิบัติตนตามหลัก  พระธรรมวินัย  และดำรงตนได้อย่างเหมาะสมกับสมณะวิสัย