พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑.      จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  กระบวนการ  ในวิชาพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญ

๒.  สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้  เคารพเชื่อฟัง ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสงฆ์ และภูมิใจในความ

      เป็นสมณะ

๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา

๔. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้

     สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

๕.  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์  บำรุงรักษาศาสนสมบัติ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี     

      ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

          ผู้เรียนได้พัฒนาตน  ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  เป็นศาสนทายาทที่ดี  มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้  รู้จักวิเคราะห์ และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคม