ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระพุทธิวงศมุนี
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาติจัดตั้งโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541
ชื่อ-นามสกุล : พระรัตนโมลี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกิตติรัตนานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิสิฐรัตนาภิรักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีรัตนาทร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิริรัตนสุนทร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560