กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกชา ตรงต่อกิจ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชินบูรณ เอี่ยมฉิม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกัญญารัตน์ เชยรักษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์