กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวรรณภา นามพุทธา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยนุช เจริญผล
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายอนุสร คงหนองลาน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายนิรุตติ์ ถิ่นซื่อตรง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์