กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระทนงศักดิ์ วิริยากโร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสิทธิศักดิ์ พลอาจ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิตรดา เสือเพ็ง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ